Kaupade tagastamise juhend

1           TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

1.1         Ostjal on õigus tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, esitades Müüjale kirjalikus vormis kauba ostmisest taganemise avaldus, mis asub Agrisan Veebipoe eraldi lehel ja mis  sisaldab järgmisi andmeid:
Ees- ja perekonnanimi; Kontakttelefon, E-posti aadress, Aadress, Pangakonto andmed, Tellimuse, Esitamise kuupäev, Kauba kättesaamise kuupäev, Tagastatava kauba nimetus, Kauba seerianumber, Kauba ostuarve number, Tagastamise põhjus.

1.2         Kauba ostmisest taganemise avaldus tuleb saata e-posti aadressile info@agrisan.ee  või aadressile Kase 11, Adavere 48001, Põltsamaa vald hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul kauba kättesaamisest. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Müüja Ostjale saadetava teatega.

1.3         Tagastatav toode peab sisaldama kogu ostudokumentatsiooni. Kauba küljes olevad etiketid ning kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled, niiskusekogujad, kileümbrised jms), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

1.4         14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba proovimiseks füüsilises poes.  Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat summat vastavalt kauba väärtuse vähenemisele või keelduda kauba maksumuse hüvitamisest.

1.5         Tagastamistingimused kohalduvad standardmõõdus toodetele. Eritellimused ja erisoovide järgi kohandatud tooted ei kuulu tagastamisele.

1.6         Ostjal on võimalik tellitud toode välja vahetada 14 kalendripäeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus on ebasobiv.

1.7         Kui Müüjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Ostja soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Müüja Ostjaga lahenduse pakkumise eesmärgil ühendust.

1.8         Kauba ostmisest taganemise avalduse esitamise päevast alates on Ostja kohustatud tagastamisele kuuluva toote tagastama 14 kalendripäeva jooksul.

1.9         Kuni tagastatud toote vastuvõtmiseni ei võta Müüja toote eest vastutust. Toote tagastamine ja/või vahetamine on tasuta, v.a. tagastamise transpordikulud, mis on Ostja kanda. Kui Ostjale on üle antud puudusega toode, siis kannab tagastamisega seotud kulud Müüja.

1.10     Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, sh transpordikulu. Kui Ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

1.11     Müüja jätab endale õiguse viivitada tagasimaksete tegemisega seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud. 

1.12     Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind Veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

2          PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

2.1         Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

2.2         Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Ostja sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Müüjat, saates vastava info e-posti aadressile info@agrisan.ee  või kirjalikult aadressile Kase 11, Adavere, Põltsamaa vald.

2.3         Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Müüja kulul.

2.4         Ostjal on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui: Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või Müüjal ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud

2.5         Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Ostjale toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Müüjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Ostja on tema käes oleva toote tagastanud.

2.6         Müüja kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud. Müüja ei hüvita Ostja tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Ostja süül; Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel; Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu; Puudub ostu sooritamist tõendava dokumendi koopia.

2.7         Juhul, kui Ostja ja Müüja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Ostjal õigus pöörduda pretensiooniga Müüja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Müüja vastab Ostja kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 kalendripäeva jooksul. Kui Ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@agrisan.ee .

2.8         Juhul, kui Ostja ja Müüja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Ostjal õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon). Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis Tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)

Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ostja asukohajärgsesse maakohtusse.